Privacybeleid en persoonsgegevens

Michelin hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, aan de transparantie met betrekking tot de informatie die wij inzamelen en de wijze waarop die door ons wordt gebruikt. Deze privacy verklaring legt uit hoe wij de persoonsgegevens verwerken die wij inzamelen wanneer u onze website of onze digitale diensten gebruikt, of die u ons aanlevert.

Hierbij verzoeken wij u om aandachtig de onderstaande privacy verklaring door te nemen opdat u onze visie en onze werkmethode inzake uw persoonsinformatie zou kennen en de wijze waarop wij deze zullen verwerken.

1. Wie zijn wij en hoe ons te contacteren

Onze wettelijke benaming is : N.V. Michelin Nederland en wij zijn de Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Als u contact met ons wilt opnemen, heeft u een aantal opties:
• e-mail ons naar contact@tc.michelin.eu
• stuur ons een brief naar het adres:
Michelin Nederland N.V.
Europalaan 30
5232 BC’s Hertogenbosch
Nederland
• neem contact met ons op via ons contactformulier op deze website

2. Onze websites waarop deze privacy verklaring van toepassing is

De informatie die wordt voorgesteld in deze policy, is van toepassing op de volgende websites : www.michelin.nl

3. Met betrekking tot onze Dienst voor de Bescherming van Persoonsgegevens:

Alhoewel alle medewerkers van Michelin veel belang hechten aan de bescherming en het respect van uw persoonlijke levenssfeer, beschikken wij over een Dienst voor de Bescherming van persoonsgegevens die zich inlaat met alle aspecten inzake de persoonsgegevens bij Michelin. U kan onze Dienst contacteren door een e-mail te sturen naar privacy.fr@michelin.com

4. Overige verklaringen die u kan raadplegen

Deze verklaring inzake de bescherming van de persoonlijke levensfeer bevat alle informatie die u nodig heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens inzamelen en gebruiken op onze websites, maar wij nodigen u hierbij uit om nog andere inlichtingen te raadplegen die zich bevinden op andere gedeeltes van de websites

Bijkomende verklaringen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Dit document bevat onze hoofdverklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van de website en de digitale producten die worden aaangeboden door Michelin. Er kunnen evenwel bijkomende verklaringen worden toegepast op specifieke digitale produkten en diensten. U dient deze verklaringen te consulteren wanneer u zich inschrijft voor deze producten of diensten

Onze verklaring inzake cookies

Wanneer u onze website of andere digitale produkten of diensten gebruikt die wij aanbieden, dan kunnen die informaties worden ingezameld via cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website en van andere digitale producten of diensten. Wij beschikken over een aparte verklaring inzake cookies, die het gebruik van cookies detailleert en de reden waarom wij deze gebruiken. Wij kunnen u aanbevelen om onze verklaring inzake cookies hier te consulteren www.michelin.nl/cookie-policy.

Gelieerde Platformen

Onze website kan, van geval tot geval, een link bevatten naar of vanuit websites of digitale platformen van ons netwerk aan partners, publiciteit en aanverwanten. Indien u een link volgt die leidt naar een van deze websites, dan dient u te noteren dat deze laatsten over hun eigen verklaring inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer beschikken en dat wij in geen geval verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor deze verklaringen. Gelieven deze verklaringen te consulteren alvorens persoonsgegevens te verstrekken aan deze websites.

5. De informatie die wij over u kunnen inzamelen

Dit onderdeel bevat :

 • De wijze waarop wij uw persoonsgegevens kunnen inzamelen
 • Het soort van gegevens welke wij inzamelen ;
 • De wijze waarop wij de ingezamelde informatie wensen te gebruiken ;
 • De juridische grond op dewelke wij ons baseren om de ingezamelde informatie te verwerken, en
 • De bewaringstermijn

Wij kunnen volgende informaties inzamelen en bewaren die op u betrekking hebben :

NL policy

Vrijwillig verstrekte informatie

Wanneer u ons informatie aanlevert (bijvoorbeeld, de gedetailleerde informatie in de scenarios hierboven), dan gebeurt het soms dat wij u bijkomende informaties vragen op vrijwillige basis. Deze informaties worden als optioneel voorgesteld en worden door ons gebruikt om onze klanten beter te leren kennen en onze diensten te personaliseren.

Statistische informatie

Wij verzamelen en gebruiken eveneens samengevoegde gegevens zoals statistische of demografische gegevens (“Samengevoegde gegevens”). Deze Samengevoegde gegevens kunnen voortkomen uit uw persoonsgegevens maar onthullen geenszins uw identiteit. Wij kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens hergroeperen om het percentage aan gebruikers van onze Website te berekenen die een specifieke functionaliteit van onze Website bezoeken. De Samengevoegde gegevens worden enkel voor ons intern gebruik aangewend.

Gevoelige gegevensinformatie

Alhoewel wij geen gevoelige gegevens opvragen, beschikken wij over secties op onze Websites alwaar u bijkomende informatie kan ingeven, bijvoorbeeld wanneer u een mening toestuurt. Indien u deze informatie ingeeft in de sectie van vrije tekst, dan stuurt u ons enkel de informatie in die u ons wenst toe te sturen en waarover u steeds indachtig moet zijn dat het kan gaan om gevoelige informatie. Indien u commentaar of suggesties ingeeft op onze Website, dan mag u niet vergeten dat deze informatie zichtbaar zal zijn voor de overige gebruikers van onze Website.

Minderjarigen en persoonsgegevens

Onze Website is niet gericht tot minderjarigen en er wordt niet intentioneel aan inzameling van informatie overgegaan met betrekking tot minderjarigen. Indien wij ons rekenschap geven van het feit dat wij over welkdanige informatie beschikken in verband met minderjarigen jonger dan 15 jaar, dan nemen wij de nodige acties om ons te conformeren met de reglementering die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens en meer bepaald, indien nodig, over te gaan tot de verwijdering van die informatie op onze systemen. Indien u heeft vernomen dat uw minderjarig kind ons persoonsgegevens heeft overgemaakt zonder uw toelating, dan verzoeken wij u om ons zo spoedig mogelijk te contacteren via contact@tc.michelin.eu zodat wij de geschikte maatregelen kunnen nemen.

6. Informatie betreffende onze marketingcommunicatie

U ontvangt onze marketingcommunicatie enkel indien u dit wenst.

In dat verband gebruiken wij de informatie die u ons verstrekt, meestal uw naam en uw email-adres.

In elk geval kan u zich desabonneren of onze commerciele prospectie op ieder moment stopzetten door ofwel:

(i) de desabonneringslink aan te klikken onderaan in de door ons verstuurde marketingcommunicatie

(ii) door ons via email of per post te contacteren door gebruik te maken van onze contactgegevens die staan vermeld in paragraaf 1 hierboven.

Wij kunnen u marketingcommunicatie toesturen totdat u beslist om u te desabonneren. Niettemin, indien wij gedurende drie jaren geen nieuws van u ontvangen of indien u uw emails niet opent, dan worden uw gegevens verwijderd uit ons gegevensbestand. U kan zich steeds herabonneren

Wij kunnen eveneens uw gebruiksgegevens gebruiken om u online suggesties en aanbevelingen toe te sturen over producten of diensten die u kunnen interesseren. Deze verwerking is gebaseerd op ons rechtmatig belang voor de ontwikkeling van onze producten en diensten.

7. De informaties die wij over u inzamelen via andere kanalen

Bij het aanbieden van onze diensten kunnen wij persoonlijke informatie over u ontvangen via andere bronnen, zoals:

 • Wij kunnen informaties over u ontvangen indien u een van de overige websites gebruikt van ons of of andere produkten en/of diensten die wij leveren. Wij werken overigens nauw samen met derden (waaronder bijvoorbeeld commerciele partners, technische onderaannemers, betalingsdiensten, analisten, leveranciers van zoekinformatie of erkende kredietagentschappen) en we kunnen hierdoor van deze derden informatie over u ontvangen
  De juridische grond voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, te weten het opvolgen en verbeteren van onze website, onze produkten en onze diensten
 • De informatie die wij betrekken uit onze webservers, bijvoorbeeld de informaties die zich op uw computer bevinden, zoals uw IP-adres, uw navigatietype en besturingssysteem (« gebruiksgegevens »). Wij gebruiken deze gegevens voor de administratie van ons systeem en de analyse van onze sites en de digitale platformen die worden gebruikt. Zij laten ons tevens toe om u een betere infrastructuur aan te bieden voor uw online-activiteiten.

  De juridische basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, te weten de opvolging en verbetering van onze website en van onze producten en diensten.
 • Zoals hierboven aangeduid, worden informaties ingezameld, via cookies of vergelijkbare technologieën die worden opgeslagen op uw toestel,over de wijze waarop u onze website gebruikt evenals onze producten en digitale diensten. De cookies bevatten informaties die worden geplaatst op de harde schijf van uw computer. Zij laten ons toe om onze websites te verbeteren en u een kwaliteitsvolle en meer gepersonaliseerde dienstverlening aan te bieden. U kan via de volgende link onze cookies-verklaring consulteren /cookies-policy
 • Onze Website kan u toelaten om uw ervaringen mede te delen en om met ons te communiceren via sociale media zoals Facebook en Twitter. Wij kunnen deze informatie inzamelen via onze sociale media kanalen, met daarin begrepen de vermeldingen ‘likes’, het delen en de tweets, evenals over de inhoud van de sociale netwerken. Wij controleren geenszins de vertrouwelijkheid van de informaties die u verstrekt via de sociale netwerken en de politiek inzake persoonsgegevens die van toepassing is bij het gebruik van die diensten.

8. Waar worden uw persoonsgegevens bewaard

Alle gegevens die u ons verstrekt, worden bewaard op een beveiligde server in de EER.
Alhoewel wij ons engageren tot het beschermen van uw persoonsgegevens, is de doorgifte van informatie via het internet niet volledig beveiligd. Wij trachten, samen met onze dienstverleners, om uw persoonsgegevens zoveel als mogelijk te beschermen, maar de aangeleverde gegevens worden verstrekt op eigen risico.

9. Het delen van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden slechts doorgegeven aan personen die van deze informaties kennis moeten nemen om hun opdrachten uit te voeren

Wij kunnen uw persoonsgegevens als volgt delen

• Binnen de groep Michelin

Wij kunnen uw persoonsgegevens met eender welk onderdeel van onze groep delen, dit wil zeggen met onze dochterondernemingen, de moedervennootschap en haar filialen, in de mate dat dit noodzakelijk is voor de realisatie van dezelfde doelstelling als de initiële verwerking die is vooropgesteld in deze verklaring

• Aan onderaannemers

Michelin kan uw persoonsgegevens delen met onderaannemers op dewelke de Groep beroep doet om uw vraag te behandelen of om diensten te leveren. Deze onderaannemers zijn contractueel gehouden om de geheimhouding en de beveiliging van de persooonsgegevens te garanderen en om uw persoonsgegevens die zij ontvangen te gebruiken conform onze instructies

• Aan derden

• Voor wettige redenen

Indien wij verplicht worden om uw persoonsgegevens mede te delen of te delen om een wettelijke verplichting te respecteren, of om onze voorwaarden te laten respecteren en toe te passen ; of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van de Groep Michelin, van onze klanten of van anderen, te beschermen

• Op grond van uw toestemming

• De derden kunnen informaties inzamelen over u met betrekking tot onze Website, over onze produkten of diensten via cookies of gelijkaardige technologieën, om bijvoorbeeld gepersonnaliseerde reclame voor te stellen of om aan profilering te doen. Deze cookies worden geaccepteerd door u overeenkomstig onze cookies-verklaring. U kan die verklaring lezen via deze hyperlink www.michelin.nl/cookie-policy.

10. Internationale transfers van persoonsgegevens

Michelin is een internationale Groep die over gegevensbanken beschikt in de landen alwaar zij present is. Michelin kan uw persoonsgegevens binnen de Groep doorsturen naar een of meerdere gegevensbanken of naar een van haar externe partners die in een ander land zijn gevestigd.

Mede gelet op het feit dat het niveau van bescherming van de persoonsgegevens verschillend is van land tot land, gaan wij uw persoonsgegevens enkel aan ondernemingen van de groep Michelin of aan derde ondernemingen buiten de Europese Unie overmaken indien deze hetzelfde beschermingsniveau van de persoonsgegevens hanteren als Michelin.

Voor de transfers binnen Michelin, heeft de onderneming interne regels aangenomen die de transfer van de persoonsgegevens vanuit de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Op de hyperlink BCR vindt u deze regels in detail. (Cf. « Binding Corporate Rules » - BCR).

De transfer van gegevens buiten de Grope worden beheerst door contracten met de clausules van de Europese Commissie voor de leveranciers die gevestigd zijn buiten de Europese Unie, teneinde een gelijk beschermingsniveau te garanderen als dat van uw land.

De gegevens kunnen, in bepaalde gevallen, buiten de Europese Unie worden doorgegeven door de ondernemingen van de groep Linkbynet in het kader van de support die wordt uitgevoerd vanuit Canada (Land met gelijkwaardig bescherrmingsniveau), Vietnam, en Mauritseilanden. Deze transfers worden ingekader door de BCR’s van Linkbynet.

Alhoewel wij veel aandacht hechten aan de veiligheid van uw persoonsgegevens, kan de doorgifte van informaties online via het internet niet volledig worden beveiligd. Wij trachten evenwel al het mogelijke te ondernemen om uw persoonsgegevens te beschermen, samen met onze dienstverleners, maar het aanleveren van de informaties gebeurt op uw risico.

11. De periode tijdens dewelke wij uw persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doelstellingen waarvoor wij deze hebben ingezameld, onafgezien het doel, daarin begrepen het doel om aan de wettelijke, boekhoudkundige of reporting-eisen te voldoen.
Om meer specifieke informatie te bekomen omtrent de bewaartermijn van uw persoonsgegevens, kan u de paragraaf 5 van dit document raadplegen.

Om de gepaste bewaartermijn te bepalen voor de persoonsgegevens, nemen wij de hoeveelheid, de aard en het gevoeligheid van de persoonsgegevens in rekening, evenals het potentieel risico van een niet toegestaan gebruik of verspreiding van uw persoonsgegevens, de redenen waarvoor wij uw persoonsgegevens bewerken en de wettelijke eisen terzake sommige gevallen, kan u vragen om uw gegevens te wissen : zie hieronder uw recht op het wissen van persoonsgegevens voor meer informatie.

In bepaalde gevallen, kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat deze niet meer aan u kunnen worden gelinkt) voor onderzoek of statistische doeleinden. In dat geval kunnen wij deze gegevens voor onbepaalde termijn gebruiken, en dit zonder u hiervan te informeren.

12. De rechten waarover u beschikt op grond van de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens

De wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens laat u toe om een aantal rechten uit te oefenen betreffende de verwerking van uw gegevens. Het gaat om de volgende rechten :

Het recht om te worden geïnformeerd
U heeft het recht om te worden geïnformeerd over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens inzamelen en verwerken, daarin begrepen de informatie over ons, over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Wij hebben alle nodige informatie samengezet in deze verklaring inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het recht op toegang tot uw gegevens
U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens die wij bewaren. Wij kunnen u bevestigen indien uw informaties al dan niet worden verwerkt en u toegang geven tot uw persoonsgegevens.

Het recht op verbetering van uw gegevens
Indien uw persoonsgegevens onjuist of oncompleet zijn, dan bent u gerechtigd om deze laten verbeteren of om deze aan te passen.

Indien wij uw informatie hebben doorgegeven aan derden, dan zullen wij , in de mate van het mogelijke, hen informeren over de verbeteringen die u ons heeft gemeld. U kan de persoonsgegevens actualiseren die wij van u bewaren door contact op te nemen met ons via de contactkanalen die staan vermeld in deze verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het recht tot verwijdering van uw gegevens
U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen indien wij geen reden hebben om deze verder te verwerken. De omstandigheden binnen dewelke u een recht om te worden vergeten kunt inroepen, omvatten de gevallen waarin de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waartoe zij werden ingezameld of verwerkt bij aanvang en de gevallen waarbij u uw toestemming heeft ingetrokken voor de verwerking ervan.

In beperkte gevallen is het recht om vergeten te worden, niet van toepassing. Indien u er meer wil over weten, dan kan u ons een vraag stellen.

Het recht om de verwerking te beperken
U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te « blokkeren » of te beletten. Indien u ons vraagt om uw persoonsgegevens te laten verdwijnen, dan onderbreken wij de verwerking ervan.

Het recht om de gegevens door te geven of overdraagbaarheid van de gegevens
Indien u uw persoonsgegevens wenst te verplaatsen of door te geven naar een andere dienstverlener of een kopie te maken van uw gegevens voor persoonlijke redenen, dan heeft u het recht om uw gegevens aan een ander persoon door te geven.

Het recht op verzet
U heeft het recht om ons te vragen dat uw persoonsgegevens niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Gewoonlijk informeren wij u (voor de inzameling van uw gegevens) dat wij de intentie hebben om u gegevens voor dergelijk doel te gebruiken of indien wij uw gegevens aan een derde wensen door te geven voor dat doel. U kan uw recht uitoefenen om u te verzetten tegen deze verwerking door de vakjes aan te vinken op de formulieren die wij gebruiken om uw gegevens in te zamelen. U kan dit recht op ieder moment uitoefenen door ons te contacteren op contact@tc.michelin.eu

Het recht om de bestemming te bepalen van uw gegevens
U beschikt eveneens over het recht om de richtlijnen te bepalen voor de bestemming van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

U vindt meer informatie over uw rechten op uw persoonsgevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (BE) / Autoriteit Persoonsgegevens (NL).

13. De verhaalmiddelen waarover u beschikt indien u bezwaar heeft

Wij hechten veel belang aan de bescherming en het respect van uw persoonlijke levenssfeer. Indien u evenwel niet tevreden ben over de manier waarop wij uw informaties inzamelen of behandelen, of indien u gewoonweg meer informatie over uw rechten wenst te bekomen, dan kan u ons contacteren via de volgende kanalen :

• U kan ons een e-mail sturen naar privacy.fr@michelin.com
• U kan ons contacteren via het contactformulier op onze website www.michelin.nl/contact

Wij trachten een oplossing te vinden voor ieder probleem dat u tegenkomt en een antwoord op korte termijn te formuleren op uw vragen.

U kan eveneens een klacht indien bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (BE) / Autoriteit Persoonsgegevens (NL).

14. Betreffende de veiligheid van de gegevens

Michelin stelt alles in het werk om het privé-karakter, de veiligheid en de integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen. De toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot de werknemers en de leveranciers van diensten die kennis dienen te nemen van deze informaties en die werden opgeleid om de regels inzake vertrouwelijkheid te respecteren.

Op de commerciele websites van Michelin, worden bankgegevens ingezameld met het doel om efficiente, veilige en legale betaalprocedures aan te bieden. Deze maatregelen bestaan in een cryptage SSL (waarvan het doel erin bestaat om de gegevens onleesbaar te maken voor derden) tijdens het inzamelen of de doorgifte van vertrouwelijke informaties. De voormelde informaties worden enkel gebruikt voor de online-betalingen en worden niet bewaard.


Michelin verbindt er zich toe dat uw gegevens niet worden gewijzigd of aangetast en dat onbevoegde derden hiertoe geen toegang hebben.

15. Wijzigingen van onze Verklaring inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Wij brengen van tijd tot tijd wijzigingen aan onze Verklaring. Elke toekomstige wijziging wordt gepubliceerd op deze pagina. Indien u een online-account heeft bij ons, dan kunnen wij u per email of via uw account informeren over iedere wijziging.


Datum : juni 2018

U gebruikt een verouderde versie van de Web Browser

Deze website ondersteunt de browser niet dat u momenteel gebruikt. Dit betekent dat sommige functies niet naar behoren zullen werken. Dit kan resulteren in vreemde gedragingen tijdens het surfen op de website.

Gebruik of upgrade / installeer een van de volgende browsers om volledig gebruik te kunnen maken van deze website.

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+