Wettelijke vermeldingen

Deze site wordt uitgegeven door:

Michelin Nederland N.V.

Europalaan 30
5232 BC’s Hertogenbosch
Nederland

Telefoon: (33) 4 73 32 20 00
Fax: (33)4 73 32 22 02

Commanditaire vennootschap op aandelen met een kapitaal van € 504 000 004.

KvK: 18041029

Gelieve aandachtig deze juridische kennisgeving te lezen alvorens deze site te raadplegen.

De ondernemingen van de Michelingroep hebben hun eigen rechtspersoonlijkheid en beschikken over een onafhankelijke rechtspersoonlijkheid. Om de informatieverstrekking op deze site te vergemakkelijken kunnen evenwel de volgende termen worden gebruikt: "Michelin", "Groep", "Michelingroep" en "wij"; deze termen worden gebruikt om alle ondernemingen van de Michelingroep aan te duiden die elk zelfstandig hun activiteiten exploiteren.

Artikel 1. VOORWERP

Deze kennisgeving stelt de voorwaarden vast waaronder Michelin aan u de site ter beschikking stelt, alsook de voorwaarden waaronder u toegang hebt tot deze site en deze site mag gebruiken. Het raadplegen van de site is onderworpen aan de naleving van deze juridische kennisgeving die Michelin op ieder ogenblik kan wijzigen of bijwerken. Door de site te raadplegen en te gebruiken aanvaardt u deze juridische kennisgeving en stemt u in met de praktijken van Michelin op het vlak van persoonsgegevens.

Artikel 2. TOEGANG TOT DE SITE

Michelin streeft ernaar de site toegankelijk te houden, zonder ertoe gehouden te zijn hierin te slagen. Er wordt verduidelijkt dat om redenen van onderhoud, actualisering en om welke andere reden ook, met inbegrip van technische en juridische redenen, de toegang tot de site gewijzigd of onderbroken kan worden. Michelin is in geen geval aansprakelijk voor deze onderbrekingen en voor de gevolgen die er voor u kunnen uit voortvloeien.

U gaat ermee akkoord geen frauduleus gebruik te maken van de site, en in het bijzonder niet van de interactieve diensten of van het gedeelte e-commerce, indien dergelijke diensten bestaan.

Artikel 3. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud (inclusief en zonder beperking alle informatie, teksten, grafieken, gegevens, afbeeldingen, foto's, beelden, video's en geluid) en de vorm van al deze elementen en van de site zelf zijn beschermd onder het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud is de exclusieve eigendom van hun respectieve uitgevers. Alle gehele of gedeeltelijke kopieën, reproducties, weergaven, exploitaties, aanpassingen, wijzigingen, veranderingen, vertalingen, verspreidingen van de inhoud, ongeacht of deze toebehoort aan Michelin of een derde die rechten toegekend heeft aan Michelin, op welke wijze ook, zijn ongeoorloofd, met uitzondering van de beperkte rechten die u worden toegekend in Artikel 4 hieronder en/of het maken van kopieën voor het eigen en exclusieve gebruik door de kopiist. De inhoud op deze site kan gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving, en wordt ter beschikking gesteld zonder enige vorm van expliciete of stilzwijgende garantie en kan geen aanleiding geven tot enigerlei recht op schadevergoeding. De inhoud is beschermd door het auteursrecht van © 2020 Michelin of door het auteursrecht van zijn partners. De logo's zijn gedeponeerde handelsmerken.

Artikel 4. GEBRUIK VAN DE INHOUD

De verandering en de wijziging van de inhoud of het gebruik ervan met een ander doel dan het toegestane vormen een schending van de eigendomsrechten van Michelin of van derden.

Binnen de onderstaande grenzen geeft Michelin u het recht om de inhoud te downloaden en te verspreiden: (i) wanneer er een downloadfunctionaliteit bestaat (ii) voor niet-commerciële doeleinden (iii) te goeder trouw en (iv) met behoud van alle eigendomsvermeldingen en met de datum van het online plaatsen die in de inhoud voorkomen, indien dergelijke informatie wordt gegeven. Dit recht mag op geen enkele wijze geïnterpreteerd worden als licentie, meer bepaald als een merk- of logolicentie.

Artikel 5. E-MAIL

Om met Michelin te corresponderen per e-mail moet u de e-mailformulieren invullen op de site. De antwoorden van Michelin op de e-mails, en de toegang tot de site en tot de inhoud kunnen niet worden gelijkgesteld met en kunnen geen bewijs vormen van de uitoefening van een reclame-, promotionele of commerciële activiteit op het grondgebied van het land van de internetgebruiker.

Artikel 6. BESCHERMING VAN PERSOONGEGEVENS

Raadpleeg het Michelin-beleid inzake vertrouwelijkheid en bescherming van persoonlijke gegevens. Ga hiervoor naar de pagina Beleid inzake persoonsgegevens.

Raadpleeg daarnaast de pagina Gebruik van cookies van Michelin voor informatie over de manier waarop Michelin cookies gebruikt.

De site kan koppelingen naar andere sites bevatten. Uw persoonlijke gegevens worden door Michelin niet met deze sites gedeeld. We wijzen u erop dat wanneer u onze site verlaat, u onderworpen bent aan andere procedures op het gebied van het beschermen van persoonlijke gegevens. Michelin heeft hierop geen enkele invloed en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 7. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

De inhoud op de site wordt verstrekt "as is" zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard ook. Michelin behoudt zich het recht voor om de inhoud van of de toegang tot de site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, corrigeren, op te schorten en/of te verwijderen. Michelin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de besmetting van uw computerapparatuur ten gevolge van de verspreiding van een virus of andere computerinfecties. Het is uw verantwoordelijkheid om alle passende maatregelen te nemen om uw computerapparatuur te beschermen.

In geen geval kunnen Michelin, zijn werknemers, zijn leveranciers of de partners die op de site vermeld worden aansprakelijk worden gesteld op grond van een vordering tot contractuele aansprakelijkheid, strafbare aansprakelijkheid of enige andere vordering, voor enigerlei directe of indirecte, incidentele of gevolgschade, of voor enige andere vorm van schade of voor enigerlei nadeel, met name van financiële of commerciële aard, voortvloeiend uit het gebruik van de site of van informatie op de site.

Het is ten strengste verboden om een hyperlink te creëren naar ongeoorloofde inhoud. De mogelijkheid wordt geboden om u bijkomende informatie aan te leveren dewelke u mogelijk kan interesseren. Michelin heeft hiertoe partnerships afgesloten met leveranciers van diensten en/of van informatie en kan u informatie voorstellen betreffende andere sites en/of inhoud en/of diensten binnen het kader van de site van Michelin en/of door de beschikbaarheid van hypertext links naar deze sites en/of Informatie en/of Diensten.  

De Diensten van Derden tot dewelke Michelin de toegang toelaat, worden aangeleverd in volledige onafhankelijkheid door de derden-uitgevers van deze diensten en onder hun exclusieve aansprakelijkheid. Iedere Gebruiker die zich toegang verschaft tot deze Diensten van Derden, wordt uitsluitend onderworpen aan de bijzondere gebruiks- en/of verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn op deze Diensten van Derden. Bovendien zal Michelin in geen enkel geval aansprakelijk kunnen worden geacht ingeval van slecht functioneren en/of onbeschikbaarheid van Diensten van Derden

Artikel 8. JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT

Elk geschil betreffende de site en deze juridische kennisgeving wordt voorgelegd aan de rechtbank BRUSSEL VOOR MICHELIN BELUX en tbc. Voor MICHELIN NEDERLAND en valt onder de toepassing van en wordt geanalyseerd volgens de Belgische/ Nederlandse wet betreffende de grond, ongeacht de conflictenregels. Door de site te gebruiken stemt de gebruiker uitdrukkelijk toe in de toepassing van deze bepaling. Indien enige bepaling van deze juridische kennisgeving, om welke reden ook, onwettig, nietig of niet-afdwingbaar geacht zou worden, dan wordt zij beschouwd als geen deel uitmakend van deze juridische kennisgeving en heeft zij geen invloed op de geldigheid of de afdwingbaarheid van de andere bepalingen.

Artikel 9. Google Translate Voorwaarden

DEZE PAGINA KAN VERTALINGEN BEVATTEN DIE U WORDEN AANGEBODEN DOOR GOOGLE. GOOGLE WIJST ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE VERTALINGEN AF, ZOWEL IMPLICIET ALS EXPLICIET, MET INBEGRIP VAN GARANTIES BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID EN IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK.

Sommige teksten op de 'Beoordelingen & meningen'-pagina van onze website zijn voor uw gemak vertaald met vertaalsoftware van Google Translate. Er is een redelijke inspanning verricht om een nauwkeurige vertaling te leveren. Automatische vertalingen zijn echter niet perfect, noch bedoeld om menselijke vertalers te vervangen. De vertalingen worden als dienst aangeboden aan de gebruikers van de Michelin-website en worden ongewijzigd gepresenteerd. Er wordt geen enkele garantie gegeven, uitdrukkelijk noch impliciet, betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en juistheid van vertalingen vanuit de brontaal in een willekeurige andere taal. Bepaalde teksten zijn mogelijk niet juist vertaald in verband met de beperkingen van vertaalsoftware.

De Nederlands versie van de website is de officiële tekst. Eventuele discrepanties en verschillen als gevolg van de vertaling zijn niet bindend en hebben geen juridische waarde voor nalevings- en handhavingsdoeleinden. Bij twijfels over de juistheid van de informatie op de vertaalde website verwijzen we u naar de Nederlands versie van de website, de officiële versie.

Uitgever website: MICHELIN NEDERLAND N.V.

Directeur publicatie: Marc ROOSENS

Hosting:

Microsoft Ireland Operations Ltd. 
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown,  
Dublin 18, D18 P521,  
Ireland 
+353 1 7063476

 

U gebruikt een verouderde versie van de Web Browser

Deze website ondersteunt de browser niet dat u momenteel gebruikt. Dit betekent dat sommige functies niet naar behoren zullen werken. Dit kan resulteren in vreemde gedragingen tijdens het surfen op de website.

Gebruik of upgrade / installeer een van de volgende browsers om volledig gebruik te kunnen maken van deze website.

Firefox 78+
Edge 18+
Chrome 72+
Safari 12+
Opera 71+